Πολιτική Απορρήτου Ιστοτόπου – Προστασία Προσωπικών
Δεδομένων

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη του δικτυακού τόπου www.acadia.edu.gr (στο εξής «δικτυακός τόπος») που έχει δημιουργηθεί από την επιχείρηση «ACADIA» διέπεται από τους όρους του παρόντος και τις σχετικές διατάξεις τόσο του ελληνικού όσο και ευρωπαϊκού δικαίου σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και τις Αποφάσεις της Αρμόδιας Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Υπεύθυνος επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων είναι η επιχείρηση με την επωνυμία ΠΕΤΕΙΝΟΣ ACADIA η οποία εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Κλεισθένους 15, με ΑΦΜ 135936862,  αριθμό τηλεφώνου 2111847699, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@acadia.edu.gr και η οποία εκπροσωπείται νομίμως.

Σε κάθε περίπτωση η επιχείρηση δικαιούται οποτεδήποτε να προβεί σε αλλαγή των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων χωρίς προειδοποίηση, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Συμβουλεύουμε τους επισκέπτες / χρήστες του δικτυακού τόπου www.acadia.edu.gr να ελέγχουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους εν λόγω όρους για τυχόν αλλαγές, καθώς η συνεχής χρήση του δικτυακού τόπου εκ μέρους τους συνεπάγεται αποδοχή όλων των πιθανών τροποποιήσεων.

Η επιχείρηση προβαίνει σε συλλογή προσωπικών στοιχείων των επισκεπτών /χρηστών του δικτυακού τόπου www.acadia.edu.gr, τα οποία οι ίδιοι οικειοθελώς καταχωρούν, και λαμβάνει κάθε απαραίτητο μέτρο για τη διαφύλαξη του απόρρητου χαρακτήρα των στοιχείων και την προστασία αυτών, τα οποία κοινοποιούνται σε τρίτους μόνο αν αυτό επιτρέπεται ή επιτάσσεται από το Νόμο ή/και τις αρμόδιες Αρχές. Μέσω της φόρμας επικοινωνίας μπορείτε να μας αποστείλετε μήνυμα επικοινωνίας και να λάβετε πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες μας.

Τα προσωπικά στοιχεία τα οποία συλλέγονται στο δικτυακό τόπο εξαρτώνται κάθε φορά από την υπηρεσία που επιθυμεί ο εκάστοτε επισκέπτης/χρηστης να χρησιμοποιήσει και μπορεί να είναι Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ημερομηνία γέννησης, ΑΦΜ, ΑΔΤ ή αρ.διαβατηρίου, διεύθυνση οικίας/περιοχή, αριθμός τηλεφώνου (σταθερό/κινητό), διεύθυνση email. Κατά περίπτωση και ανάλογα με την αιτούμενη υπηρεσία προβλέπεται προαιρετική συμπλήρωση ορισμένων από τα προαναφερόμενα στοιχεία από τον επισκέπτη / χρήστη.

H επιχείρηση μπορεί να κάνει χρήση των στοιχείων που της γνωστοποιούνται για τους εξής σκοπούς: Παροχή υπηρεσιών, τιμολογήσεις-πιστώσεις, Εξυπηρέτηση πελατών (πληροφορίες για προϊόντα-υπηρεσίες, τήρηση αρχείου πελατών), Υπεράσπιση νομικών αξιώσεων, Συμμόρφωση με τη νομοθεσία (φορολογική κλπ), αποστολή newsletter.  Σε κάθε πείπτωση, τα στοιχεία αυτά ουδέποτε δύνανται να γνωστοποιηθούν σε τρίτους.

Η επιχείρηση είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που έχουν αποστείλει οι επισκέπτες /χρήστες προκειμένου να παρέχει υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες ηλεκτρονικά καθώς και για λόγους ενημερωτικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών – πληροφοριών. Οι επισκέπτες / χρήστες του δικτυακού τόπου προβαίνοντας σε καταχώρηση των στοιχείων τους, δηλώνουν και αποδέχονται ότι τα στοιχεία αυτά είναι αληθή, ακριβή και έγκυρα και παρέχουν τη συγκατάθεσή τους στην επιχείρηση να χρησιμοποιηθούν αυτά, για τους ανωτέρω σκοπούς. Οι χρήστες / επισκέπτες ευθύνονται αποκλειστικά για τυχόν καταχώρηση προσωπικών δεδομένων τρίτων προσώπων στο δικτυακό τόπο χωρίς σχετική εξουσιοδότηση / συγκατάθεση, καθώς και για την υποβολή ψευδών, αναληθών ή ανακριβών στοιχείων και δεδομένων με σκοπό την εξαπάτηση ή παραπλάνηση.

Αναφορικά με την αποστολή newsletter, αυτή γίνεται μόνο εφόσον έχει προηγηθεί μεταξύ μας κάποια παροχή υπηρεσιών ή μόνο εφόσον έχετε εγγραφεί οικειοθελώς στη λίστα αποστολής newsletter της επιχείρησής μας, δηλαδή κατόπιν συγκατάθεσής σας.

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί cookies για τη διευκόλυνση της διασύνδεσής σας σε αυτόν, για τη συλλογή στατιστικών δεδομένων επισκεψιμότητας ή και για λόγους marketing.

Σε κάθε περίπτωση ο επισκέπτης / χρήστης του δικτυακού τόπου www.acadia.edu.gr έχει δικαίωμα πρόσβασης και αντίρρησης (συμπεριλαμβανομένης διόρθωσης) σχετικά με εκάστοτε τηρούμενα προσωπικά δεδομένα που τον αφορούν και αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας. Για το σκοπό αυτό τυχόν αίτημά του θα πρέπει να απευθύνεται εγγράφως προς την επιχείρηση με σχετική κοινοποίηση στο email επικοινωνίας info@acadia.edu.gr.

Εάν έχετε ερωτήσεις, σχόλια ή παράπονα σχετικά με την διαχείριση ή την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων ή εάν επιθυμείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε δικαίωμά σας, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα παραπάνω στοιχεία επικοινωνίας.  Για την υποβολή παραπόνου ή καταγγελίας σχετικά με παραβίαση των προσωπικών σας δεδομένων μπορείτε να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 11523, Αθήνα, Τηλεφωνικό Κέντρο: 2106475600, Φαξ: 2106475628, e-mail για γνωστοποίηση περιστατικού παραβίασης προσωπικών δεδομένων: databreach@dpa.gr, γενικό e-mail: contact@dpa.gr)